HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH POLYCOM

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Acoustic

Giá 68.490.000đ Giá gốc

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 310 Camera 4x

Giá 127.490.000đ Giá gốc

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 4x

Giá 218.490.000đ Giá gốc

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 500 camera 12x

Giá 251.490.000đ Giá gốc

VIDEO CONFERENCE POLYCOM Group 700 camera 12x

Giá 388.490.000đ Giá gốc